- محتویات اصلی صفحه
سايت

آموزش و ترويج مقررات ملي و توسعه ، پژوهش

جستجو کن
  

> آموزش و ترويج مقررات ملي و توسعه ، پژوهش

 اطلاعيه هاي آموزشي

فايل هاي آموزشي وبينار مقدماتي و تكميلي سيستم هاي اطفا حريق اسپرينكلر-مدرس: مهندس حسام طاووسي
اطلاعيه و راهنماي شركت در وبينار تكميلي سيستم هاي اطفا حريق اسپرينكلر
اطلاعيه تكميل ظرفيت ثبت نام دوره هاي ارتقا پايه ‏عمران(محاسبات3به2)‏
فايل تدريس وبينار تفسير نتايج دفترچه مطالعات ژئوتكنيك و استفاده از نتايج آن در تحليل و طراحي سازه ها در نرم افزارهاي ETABS,SAFE

 تقويم آموزشي

 دستورالعمل ها و بخشنامه ها

دستورالعمل ثبت نام و شركت در دوره هاي آموزشي الكترونيكي صدور ، تمديد وارتقاء پايه پروانه اشتغال به كارمهندسيFolder: دستورالعمل  ثبت نام و شركت در  دوره هاي آموزشي الكترونيكي صدور ، تمديد وارتقاء پايه پروانه اشتغال به كارمهندسي
راهنماي شركت در آزمونهاي آنلاين سازمان نظام مهندسي ساختمان-مجري آموزش -دانشگاه صنعتي اروميه411 KBراهنماي شركت در آزمونهاي آنلاين سازمان نظام مهندسي ساختمان-مجري آموزش -دانشگاه صنعتي اروميه.pdf
راهنماي شركت در دوره هاي آنلاين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجانغربي -مجري -آموزشي دانشگاه صنعتي اروميه776 KBراهنماي شركت در دوره هاي آنلاين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجانغربي -مجري  -آموزشي دانشگاه صنعتي اروميه.pdf
عناوين دوره هاي ارتقاء پايه81 KBعناوين دوره هاي ارتقاء پايه.pdf
عناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3101 KBعناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3.pdf
شيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا995 KBشيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا.pdf
عناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان341 KBعناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا250 KBاصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا.pdf
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان67 KBدستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان.pdf
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش72 KBدستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش.pdf
عناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان55 KBعناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf

 فرم ها

فرم چك ليست ارزيابي مدارك متقاضيان پروانه اشتغال آموزش45 KBفرم چك ليست ارزيابي مدارك متقاضيان پروانه اشتغال آموزش.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 سيستم هاي سازمان

  سيستم مهندسين

 لينك هاي مرتبط

  لينك فيلم آموزشي وبینار لوله كشي گاز به روش توكار براي بازرسان گاز7مهرماه1399
  لينك فيلم آموزشي وبینار لوله كشي گاز به روش توكار براي بازرسان گاز8مهرماه1399
  لینک فیلم آموزشی سمینار بورس مسکن -تاریخ 10 مهرماه 1399
  لینک فیلم آموزشی سمینار آنلاین دوره توجیهی عمومی ويژه قبولين آزمون ورود به حرفه مهرماه سال 1398 و غائبين دوره هاي قبلي با عنوان :آشنایی با مسئولیت های حقوقی، کیفری وانتظامی تاریخ 27شهریور1399
  لینک فیلم آموزشی سمینار آنلاین دوره توجیهی عمومی ويژه قبولين آزمون ورود به حرفه مهرماه سال 1398 و غائبين دوره هاي قبلي با عنوان :آشنایی با مسئولیت های حقوقی، کیفری وانتظامی تاریخ 28شهریور1399
  لینک فیلم ضبط شده وبینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 2 آذرماه 1399
  لینک بازپخش مجدد جلسه‌اول کلاس وبینار گزارش نویسی در مسائل حقوقی مهندسی و شرح مسئولیتهای مهندسین ناظر ، طراح و مجری
  لینک بازپخش مجدد جلسه دوم وبینار گزارش نویسی در مسائل حقوقی مهندسی و شرح مسئولیتها مهندسان طراح،ناظر و‌مجری
  لینک بازپخش مجدد جلسه سوم وبینار حقوق مهندسی و گزارش نویسی برای مهندسان طراح،ناظر و‌مجری
  لينك فيلم ضبط شده دوره مجازي آموزش الكترونيكي و توحيد محتوا فقط براي اساتيد داراي صلاحيت آموزشي نظام مهندسي