- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

هشتمين دوره انتخابات هيات مديره استان

جستجو کن
  

> هشتمين دوره انتخابات هيات مديره استان

 معرفي كانديداها

مشخصات فردی و سوابق مهندس آرمان کریمی
مشخصات فردی و سوابق مهندس اسماعیل دیداریان
مشخصات فردی و سوابق مهندس رحیم افخمی نیا
مشخصات فردی و سوابق مهندس کریم مرادی
مشخصات فردی و سوابق مهندس حبیب عسگرخان مسکن
مشخصات فردی و سوابق مهندس نعمت اله سیمائی

 تابلوی اعلانات

 فرم ها

تعداد کل آرای انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به تفکیک شعب اخذ رأی 486 KBتعداد کل آرای انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به تفکیک شعب اخذ رأی .jpg
نتایج اولیه انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی546 KBنتایج اولیه انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی.jpg
اطلاعیه شماره دو هیات اجرایی انتخابات16 KBاطلاعیه شماره دو هیات اجرایی انتخابات.pdf
اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی انتخابات64 KBاطلاعیه شماره یک هیات اجرایی انتخابات.pdf
فهرست نهایی کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان271 KBفهرست نهایی کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.jpg
آدرس حوزه های رای گیری هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان564 KBآدرس حوزه های رای گیری هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.jpg
اطلاعیه مدارک معتبر برای احراز هویت رأی دهندگان و نحوه رأی دهی481 KBاطلاعیه مدارک معتبر برای احراز هویت رأی دهندگان و نحوه رأی دهی.jpg
فهرست نهايي اصلاحی كانديداهاي هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی355 KBفهرست نهايي اصلاحی كانديداهاي هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی.jpg
فرمت معرفی مشخصات فردی و سوابق کاندیداها55 KBفرمت معرفی مشخصات فردی و سوابق کاندیداها.docx
شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیأت مدیره2555 KBشیوه نامه تبلیغات انتخابات هیأت مدیره.pdf
فهرست نهايي كانديداهاي هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی274 KBفهرست نهايي كانديداهاي هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی.jpg
نظامنامه انتخابات هشتمين دوره هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها10871 KBنظامنامه انتخابات هشتمين دوره هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها.pdf
جدول زمان بندی اصلاحی انتخابات هشتمين دوره هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها419 KBجدول زمان بندی اصلاحی انتخابات هشتمين دوره هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط