- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

خدمات مهندسي

جستجو کن
  
> خدمات مهندسي > اخبار > مصوبه مهم درخصوص تخلف ساختماني و اقدام سازمان نظام مهندسي جهت ارائه گواهي اتمام كار در مورد ساختمان هاي داراي تخلف  

اخبار: مصوبه مهم درخصوص تخلف ساختماني و اقدام سازمان نظام مهندسي جهت ارائه گواهي اتمام كار در مورد ساختمان هاي داراي تخلف

 

مصوبه مهم درخصوص تخلف ساختماني و اقدام سازمان نظام مهندسي جهت ارائه گواهي اتمام كار در مورد ساختمان هاي داراي تخلف 

متن خبر

مصوبه مهم شيوه نامه در تاريخ 15/9/89

 

مصوبه مهم درخصوص تخلف ساختماني و اقدام سازمان نظام مهندسي جهت ارائه گواهي اتمام كار در مورد ساختمان هاي داراي تخلف:

1- مهندسين ناظر مكلف به ارائه گزارش مرحله اي مي باشند.

1-1- مهندسين ناظر در صورت مشاهده تخلف ساختماني ، برابر با مصوبه هيئت چهارنفره و روح قانون و ضوابط آئين نامه اجرائي ،‌ بايد گزارش خلاف در اجراي ساختمان را به مرجع صدور پروانه ( شهرداري ) و رونوشت آن به سازمان نظام مهندسي و مسكن و شهرسازي ارائه و در آن تقاضاي توقف عمليات اجرائي تا مرحله رفع تخلف را نمايد.

2- سازمان نظام مهندسي نسبت به ارسال مجدد گزارش مهندسين ناظر از تخلف ساختماني به شهرداري و رونوشت آن به مسكن و شهرسازي را اقدام مي نمايد.

1-2- تبصره: گزارش مهندسين نظارت مضاعف به پيوست نامه فوق ارسال مي گردد.

2-2- هر گاه ناظر گزارش تخلف را در موقع وقوع آن ، گزارش ننمايد ، سازمان بر خورد انتظامي با ناظر خواهد داشت.

3-2- گزارش سازنده درخصوص ساختمان هاي بالاي هزار مترمربع از تخلف اجرايي كه مالك خود سرانه اقدام   مي نمايد بايد در مقطع زماني خود توسط سازنده به نظارت و سازمان ارائه گردد.

3- مالك در صورت درخواست گواهي اتمام عمليات ساختماني كه در آن تخلف ساختماني توسط نظارت قيد گرديده است ، سازمان مي بايست ، نسبت به ارائه نامه اي به شهرداري و رونوشت آن به مسكن و شهرسازي و دفتر فني استانداري درخصوص اينكه:

الف- در مورخ ..................... گزارش تخلف توسط ناظر اعلام گرديده و تقاضاي رفع تخلف و توقف عمليات گرديده است.

ب- در مورخ ..................... نظارت مضاعف سازمان تأييد گزارش ناظرين را مبني بر وقوع تخلف و تقاضاي رفع تخلف از شهرداري را نموده است.

ج- به پيوست اسناد كپي مدارك جهت اقدام مقتضي برابر ضوابط و قانون به شهرداري ارسال مي گردد.

د- جهت تأييد موضوع كپي مصوبه هيئت چهارنفره مورخ 4/12/88 به پيوست به مدت سه (3) ماه متوالي به شهرداري ارائه گردد.

 

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2010/12/07 11:54 ق.ظ  توسط مهدی کلاهی 
زمان آخرین تغییر 2010/12/07 11:54 ق.ظ  توسط مهدی کلاهی