- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

شوراي انتظامي

جستجو کن
  

> شوراي انتظامي

 تعاريف

 

اهم وظايف شورای انتظامی به شرح ذیل می باشد :

شورای انتظامی استان مرجع رسيدگی به شکايات ودعاوی اشخاص حقيقی وحقوقی درخصوص تخلفات حرفه ای انضباطی وانتظامی مهندسان وکاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان ويا دارندگان پروانه اشتغال می باشد .

کليه اشخاص حقيقی وحقوقی اعم از صاحب کار زيانديده ازتخلف دستگاهها وسازمانهای دولتی و وابسته به دولت يا غيردولتی يا نهادهای انقلاب اسلامی شهرداريها وموسسات عمومی وبطور کلی هر شخصی که درمورد هر يک از اعضای نظام مهندسی استان يا دارنده پروانه اشتغال شکايتی در مورد تخلفات انضباطی انتظامی ويا حرفه ای وی داشته باشد می تواند شکايت خود را بطور کتبی وبا درج مشخصات وشرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد ومدارک مربوط به دبير خانه نظام مهندسی استان ارسال يا تحويل نمايد .

تبصره 1-رسيدگی به تخلفات اشخاصی که براساس قئانين قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضويت نظام مهندسی استان رادارا نمی باشند درصلاحيت شورای انتظامی استان است .

تبصره 2-درصورتيکه مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان ديگری غير ازنظام مهندسی استان واصل کننده شکايت باشد نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف صالح برای رسيدگی به شکايت است .

تبصره 3-به شکايات واصل شده که بدون امضا ونام ونشانی کامل شاکی باشد ترتيب اثرداده نخواهد شد.

تبصره4-هيات مديره می تواند درصورت اطلاع ازوقوع تخلف بدون دريافت شکايت راساٌ نيز به شورای انتظامی استان اعلام شکايت کند .

 اخبار

 فرم ها

اسامي كارشناسان ماده 276837 KBاسامي كارشناسان ماده 27.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 اعضا

عادل سيفيرئيس
مهدي هاديفرنايب رئيس
بهزاد برقيعضو
شاهپور حسني افشارعضو
بابك مرنديعضو قضايي شوراي انتظامي