- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

خدمات مهندسي

جستجو کن
  

> خدمات مهندسي

 اخبار

فرمت توضيحات نقشه براي لحاظ در نقشه هاي ارجاعي به سازمان نظام مهندسي ساختمان جهت كنترل
اطلاعيه خودداري سازمان از ارجاع نقشه هاي با دفترچه اطلاعات ساختمان ناقص جهت كنترل نقشه
اطلاعيه ارائه فايل خلاصه مطالعات ژئوتكنيك با UTMمحل
اطلاعيه ساماندهي دفاتر طراحي و الزام حضور طراحان در چهار رشته جهت ثبت نقشه در سازمان
اطلاعيه در خصوص كنترل طراحي نقشه هاي با خطر گودبرداري زياد و بسيار زياد
نظام نامه ها
مصوبه مهم درخصوص تخلف ساختماني و اقدام سازمان نظام مهندسي جهت ارائه گواهي اتمام كار در مورد ساختمان هاي داراي تخلف

 تابلوی اعلانات

گردش كار تعويض نقشه
گردش كار ازبيلت
گردش كار خدمات مهندسي براي نقشه نرمال

 فرم ها

تعرفه 1400322 KBتعرفه 1400.pdf
تعرفه سال 1399202 KBتعرفه سال 1399.jpg
فرم تاييد امضا مالك54 KBفرم تاييد امضا مالك.pdf
محاسبات تعرفه98 دوم275 KBمحاسبات تعرفه98 دوم.zip
تعرفه خدمات مهندسي سال 981369 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 98.zip
تعرفه خدمات مهندسي سال 96 (اروميه-بوكان-خوي-مهاباد)416 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 96 (اروميه-بوكان-خوي-مهاباد).zip
تعرفه خدمات مهندسي سال 95293 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 95.zip
تعرفه خدمات مهندسي سال 94240 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 94.zip
تعرفه جديد خدمات مهندسي سال 139388 KBتعرفه جديد خدمات مهندسي سال 1393.pdf
تعرفه جديد خدمات مهندسي سال 139286 KBتعرفه جديد خدمات مهندسي سال 1392.xlsx
برگ مالي.pdf398 KBبرگ مالي.pdf.pdf
تعرفه خدمات مهندسي سال 139286 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 1392.xlsx
فرم تعويض نقشه62 KBفرم تعويض نقشه.pdf
تعرفه خدمات مهندسي سال 1390665 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 1390.xls
تعرفه خدمات مهندسي سال 138960 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 1389.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط